Zásady ochrany osobných údajov

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážení klienti,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom našej organizácie v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ ?

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno: Positivity Job s. r. o. 
Sídlo: Partizánska 2, Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 03 
IČO: 46 971 386 
Telefónne číslo: +421 911 566 766
E-mail: info@komunikujem.sk
Zodpovedná osoba: Nie je určená. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ?

Osobné údaje spracúvame pre rôzne účely podľa toho akú službu pre Vás poskytujeme.

  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY ZÁKLAD
1. Prihlásenie sa na ponúkaný kurz/školenie a vyhotovenie s tým súvisiacej faktúry. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy o školení na základe žiadosti dotknutej osoby,  podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných účtovných predpisov. Ide najmä o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR.
2. Informovanie o rôznych akciách, novinkách, a činnostiach prevádzkovateľa (marketingová komunikácia a zasielanie newsletterov). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je marketingová komunikácia s existujúcimi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.Súhlas so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR v prípade marketingovej komunikácie bez predchádzajúceho vzťahu s dotknutou osobou.
3. Zverejňovanie fotiek na propagačné účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.
4. Archívne účely Článok 89 GDPR, §78 ods. 8 Zákona OOÚ (ako zlučiteľný účel) podľa zákona o archívoch a registratúrach.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME ?

Vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame prevažne tzv. bežné osobné údaje. Ide najmä o základné identifikačné a kontaktné údaje klienta.

KOMU MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ ALEBO SPRÍSTUPNENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania elektronických údajov.Poskytovateľ IT servisu/údržby/podpory.Externá firma poskytujúca pre nás účtovné služby v prípade vyhotovenia a spracúvania účtovných dokladov.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pre účel č. 1: účtovné doklady 10 rokov a kontaktné údaje pre marketingovú komunikáciu po dobu trvania Vášho záujmu o marketingovú komunikáciu/ kým nevyjadríte svoj nesúhlas. Pre účel č. 2: po dobu trvania Vášho záujmu o odber newsletteru/marketingovú komunkáciu, resp. do odvolania Vášho súhlasu. Pre účel č. 3: po dobu 5 rokov, prípadne do odvolania Vášho súhlasu. Pre účel č. 4: v súlade s registratúrnym plánom/poriadkom prevádzkovateľa.

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO DO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nie je a ani sa nezamýšľa.

AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR), právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk   Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Vo všetkých prípadoch, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÉ ?

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vás registrovať a zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie, prípadne poskytnúť Vám inú službu. Iné následky nie sú.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM A/ALEBO INÝM PODSTATNÝM VPLYVOM NA VÁS ?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z AKÉHO ZDROJA ?

Prevádzkovateľ spracúva výlučne len údaje, ktoré mu Vy ako  dotknutá osoba poskytnete. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?  

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webové stránka používa súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre„…technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.“ V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať Váš „cookies“ súhlas pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webstránok.

ZMENA PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.