Úspešné stratégie vyučovania pre generáciu Z

Pedagógovia prevažne hodnotia študentov prostredníctvom písomiek. Takéto hodnotenia preukazujú, čo si študenti pamätajú alebo čo vedia o konkrétnej téme. Nová generácia potrebuje viac. Sú to vedomosti z reálneho života, ktoré môžu súvisieť s ich pracovnou oblasťou.

 

Generácia Z je digitálna a dnes už aj učitelia majú výborné zručnosti a prístupy do digitálneho sveta. Nastal čas, kedy žiaci ocenia začlenenie zaujímavých a zmysluplných programov a aplikácií do vyučovacieho procesu. Generácia Z je veľmi vizuálna a má záujem používať sociálne siete a internet, odkiaľ môžu zdieľať odkazy na živé prednášky, konferencie, diskusie so svojimi učiteľmi.

Okrem zavádzania nových technológií do výuky sa určite oplatí prehodnotiť aj ďalšie nástroje. Tu je niekoľko osvedčených tipov:

Práca v menších skupinách

Generácia Z uprednostňuje prácu v menších skupinách, kde je viac priestoru pre diskusie a kreativitu. Vypracovanie zadaní by malo prebiehať na hodinách, určite nie doma. Aj toto je priestor, kde sa môžu žiaci naučiť efektívne pracovať s časom a využiť ho naplno počas hodiny. U žiakov rastie nadšenie, ak sú pochválení a vedení k zodpovedným debatám.

Pochopenie generácie Z obojstranne pomôže lepšie nastaviť komunikáciu, vzťahy učiteľa so žiakmi a pozitívny prístup k učeniu.

Krátke online kvízy

Umožnime žiakom z času na čas odpovedať na otázky krátko a stručne. Najlepšie sú na to online kvízy, ktoré môžu absolvovať aj na mobile. Otázky môže učiteľ premietať na tabuli a žiaci majú možnosť vyriešiť ho cez mobilnú aplikáciu.

 

Záujem o žiakov

Najdôležitejšia stratégia. Keď sa staráme o to, čo sa deje s našimi študentmi a ich potrebami, vtedy sa viac zapájajú do vyučovania. Motivovať žiakov, ako sa môžu zlepšiť, je ten najsprávnejší krok vpred. Pozitívne slová dávajú obrovskú silu veci zlepšovať a ak túto mocnú pohnútku nastolí učiteľ, žiaci prejavia záujem a začnú spolupracovať.

Spätná väzba

Ponúknime žiakom na konci hodiny priestor, aby sa vyjadrili, čo sa im na hodine najviac páčilo. Nebráňme sa ani ich návrhom, čo by privítali a umožnime im nastaviť zmeny. Každú hodinu môže dostať priestor iný žiak a aby sa naučil efektívne pracovať s časom, malo by mu postačiť pár minút.

Aktuálne kurzy

Základné školy

Gymnázia, stredné školy

Otvorené kurzy